Έρευνα

Η σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας υπογραμμίζεται στην "Θεματική Ομάδα Εργασίας για την Τελική Έκθεση Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης - Νοέμβριος 2014» (κάντε κλικ εδώ για την αναφορά). Η έκθεση 70 σελίδων αξιολογεί τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της οποίας τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πρακτικών μάθησης που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, τα επιχειρηματικά μαθησιακά αποτελέσματα είναι ελλιπώς ανεπτυγμένα και αποσπασματικά. Η έρευνα κατέδειξε σαφώς ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν είναι καλά διαρθρωμένα σε όλη την Ευρώπη, με περαιτέρω συνέπειες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους εκπαιδευτικούς, τους αξιολογητές και τους εκπαιδευόμενους.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που παρέχεται από την έρευνα των επιχειρηματιών της Ernst & Young (κάντε κλικ εδώ για έρευνα) αποδεικνύει ότι η χρηματοδότηση μιας νεοφυούς επιχείρησης μπορεί να είναι δύσκολη για τους νεότερους επίδοξους επιχειρηματίες που δεν έχουν δικούς τους οικονομικούς πόρους, ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλότερα έξοδα έναρξης δραστηριότητας.

Πράγματι, η έρευνα τονίζει ότι «οι επιχειρηματίες γίνονται, δεν γεννιούνται». Περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε επιχειρηματίες στην έρευνα πιστεύουν ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες μπορούν και πρέπει να διδάσκονται. Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας έχει περισσότερα οφέλη όταν ακολουθεί μια πρακτική προσέγγιση από ό, τι με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

«Ενθαρρύνετε τη δια βίου μάθηση για τους επιχειρηματίες»

Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να αναπτύξουν μια ολόκληρη σειρά από διαχειριστικές και επιχειρηματικές δεξιότητες όσο μεγαλώνουν επιχειρήσεις τους.